Vägunderhåll

Våra vägar och vägunderhåll

Snöplogning och halkbekämpning sker efter varje snöfall då snödjupet överstiger 5 cm eller efter avrop från kontaktperson hos beställaren.


Vid plogning på otjälad mark tar inte Farmatjänst Kungsbacka ansvar för skador på gräskanter och kantsten. Farthinder/gupp av plast eller gummi som är kvar vid snötillfällen och skadas ersätts ej. 

Slitageavgift vid byggnation på fastighet i anslutning till väg tillhörande vägföreningen.

 

Enligt Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, har en fastighetsägare att utge skälig slitageersättning, om vägen används tillfälligt i väsentligt större omfattning än som anses svara mot fastighetens normala andelstal (vilken är kopplad till vägavgiften).

 

Med ”väsentligt större omfattning” menas i detta sammanhang husbyggnation, (ny-, om- eller tillbyggnad av större omfattning). Även andra former av schaktningsarbeten omfattas av denna lag.

 

Fastighetsägaren/vägföreningsmedlemmen bör därför i god tid anmäla till styrelsen om kommande byggnation och därmed ökad belastning av vägen (formuleringen gjord av REV, Riksförbundet Enskilda Vägar). Vägföreningen gör, efter anmälan från fastighetsägaren, en besiktning av aktuell vägsträcka före igångsättandet av byggnationen, där vägens kondition dokumenteras. Vägföreningen ger därefter byggherren eventuell dispens för de tänkta transporterna.

 

Felanmälan gatljus.


När ett gatljus inte lyser eller av annan orsak inte fungerar korrekt, kan man som medlem i vägföreningen rapportera detta till Kungsbacka kommun, antingen per telefon eller e-post. Det är viktigt att minst tre (3) personer hör av sig.

Det är då viktigt att man anger det nummer som finns på gatljusstolpen i form av en metallbricka eller klisterdekal, se bild.

Arbeten som utförs av TVF:


 • Spackling/Potthålslagning av spruckna vägavsnitt
 • Vägmålning farthinder, övergångsställe
 • Asfaltering Backebovägen
 • Skräpplockning, vägren alla vägar
 • Slaghackning/ beskärning av träd och sly
 • Inspektion/återställning av fiberdragning inom området
 • Dikesrensning, slamsugning brunnar, kulverts
 • Skylttvättning/reparation/nyuppsättning
 • Byggnation av flisförråd väst.Vad gäller för tung last och dipens vid BK2 och BK1


Hör av dig till styrelsen för mer information.

För BK3 behöver du inte dispens och för BK2 ger ordförande eller vice ordförande ev. dispens via e-post eller telefon. 

Hastighetsbegränsning


På alla våra vägar gäller hastighetsbegränsningen 50 km/tim, fast att vi uppskattar om man håller MAX 40 km/tim.

Vett & etikett i Torreds Vägförening


 • Att inte parkera på mötesplatser,
 • Att lämna företräde för uppåtgående bilar i backe,
 • Att grustagen ska användas vid halka och inte för privata intressen etc.
 • Att man ska undvika att köra på tillfälliga vägar/gångvägar i området (både bil och moped).

Snöröjning/vinterväghållning


Torreds Vägförening (TVF) ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen. För vinterväghållning utnyttjas entreprenörer.


Fungerande snöröjning

För att snöröjningen ska fungera är det viktigt att vi inte parkerar bilarna på vägen när det har snöat eller att det är snöväder på gång. Postlådor som står på vägområdet och får en törn vid snöröjning ersätts inte. Staket mot vägen skaluppföras på den egna tomten och vara så glest och stabilt att det håller sig upprätt vid snöplogning.


Infarter

Vid plogning skapas snövallar som hamnar på sidan av vägens kör- och gångbana dock inom vägområdet. Därigenom bildas också snövallar utanför infarter och grindhål. Dessa snösträngar som läggs utanför fastighetsinfarter skall fastighetsägaren ta bort. Det är inte tillåtet att använde vägområdet som snöupplag. Snön ska behållas på den egna tomten, då vägområdet är synnerligen begränsat.


Plogsnösträngarna vid tomtinfarterna, som fastighetsägaren skottar åt sidan, blir ofta tillbaka-knuffade vid plogningen. Den enskilde snöskottaren bör lägga snön efter infarten (till höger från fastigheten sett) så att inte samma snö kommer tillbaks igen vid plogningen.

Dag- och Regnvatten


Dag- och regnvatten ska om möjligt tas om hand på den egna tomten (LOD=lokalt omhändertagande av dagvatten). Regnvatten får inte rinna ut på vägen från fastigheten. I regel finns inga dagvattensystem. Vägdikena eller de ca 1 m breda grussträngarna vi sidan av vägen är till för att regnvatten ska kunna tas om hand från vägytan. Dikena är inte dimensionerade för att också ta hand om enskilda fastigheters dagvatten.


Om det finns ett dike vid infarten till fastigheten ska infarten förses med en trumma så att dagvattnet kan rinna förbi infarten. Rören bör ha en diameter av 300 mm. Ju klenare rör desto större risk för infrysning under vintern. Det är fastighetsägaren som har tillsyn till trumman.


Om infarten lutar mot vägen, se då till att dagvatten från infarten inte rinner ut på vägen genom att t ex anlägga en dräneringsränna eller asfaltslimpa för att leda vattnet åt sidan mot ett eventuellt dike. Grus från infarten får inte rinna ut på vägen.

Träd, buskar och häckar


Som fastighetsägare är man skyldig att ansa den växtlighet som finns på fastigheten så den inte påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.


Bilar som hämtar sopor eller håller vägarna fria från snö och is är beroende av att komma fram. Uthängande grenar kan skada fordonen och då speciellt backspeglarna som är dyra till lastbilar och traktorer. Nedhängande grenar kan försvåra snöröjningen eller t.o.m göra den omöjlig särskilt på trånga och smala vägar.


Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar för att få bra ljusspridning. 


Vägföreningen uppmanar fastighetsägare att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att regelbundet undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.


Om du planterar häck mot vägen tänk, på att placera den så långt in på din egen tomt så att den som fullväxt inte sträcker sig utanför din tomtgräns. Häcken bör planteras minst 75 cm innanför tomtgräns mot vägområdet.


Växtlighet som sträcker sig ut på vägmark har föreningen mot ersättning rätt att avlägsna efter uppmaning till fastighetsägaren att självmant klippa häcken så den inte inkräktar på vägmark.


När häckarna runt en fastighet är för höga blir sikten sämre, vilket kan leda till olyckor. Du som fastighetsägare ska hjälpa till att förebygga olyckor genom att hålla din häck klippt.