Pågående arbeten

Pågående arbeten

Kommande/pågående arbeten

Nya elkablar


Företaget Akea kommer att påbörja arbete den 9 september 2020 och arbetet beräknas ta ca 7 dagar. Då stora maskiner kommer användas blir det väldigt dåligt med plats för andra bilar. Det bästa för alla parter borde vara ifall alla berörda kunde köra ut sina bilar och ställa dem på någon lämplig parkering i närheten.


Mer information samt Karta över hur jobbet kommer utföras.Den 27-28 augusti 2020 kommer träd fällas i Bolebergsbacken


De kryssmarerade träen kommer tas ned i Bolebergsbacken på Torredsvägen. Det kan stundtals vara begränsad framkomlighet under dessa dagar. 

VA etapp 2 och 3

VA sanering etapp 2 och 3 har dragit igång. Först börjar man med att iordningställa tillfälliga vägar för att säkra tillgängligheten för vård, omsorg och räddningstjänst. Detta innebär t.ex en tillfällig väg mellan Lerdalavägen och Skogslyckevägen. Grustransporter för denna väg håller pågår just nu.

Tillfälliga vägar under etapp 2 och 3


Utgångspunkten är att de är tillfälliga vägar bara ska användas under entreprenadtiden. Efteråt ska vägbanan schaktas upp och köras iväg, ganska enkelt eftersom den ligger på fiberduk. Sedan återställs marken. Om fem år kan man inte se var vägarna legat.

Det är upp till TVF att begära att någon/några ska ligga kvar och i så fall får vi nog lösa in en del av materialkostnaden (en halvmeter med 0-90 mm makakdam). TVF måste också komma överens med markägarna.


- TVF kan kolla upp villkoren för övertag och intresset bland våra medlemmar.
- Beslut måste tas på en årsstämma. En permanent passage över Veån måste få tillstånd från Länsstyrelsen.

Kommande/aktuella arbeten


Under våren 2020 kommer träd och siktröjning att göras varför vi ber medlemmar att kontakta vice ordförande för information om träd som skymmer t.ex gatljus eller vägavsnitt där träd riskerar falla ned på trafikanter.


Kommande arbeten som utförs av TVF:


  • Spackling/Potthålslagning av spruckna vägavsnitt
  • Vägmålning farthinder, övergångsställe
  • Asfaltering Backebovägen
  • Skräpplockning, vägren alla vägar
  • Slaghackning/ beskärning av träd och sly
  • Inspektion/återställning av fiberdragning inom området
  • Dikesrensning, slamsugning brunnar, kulverts
  • Skylttvättning/reparation/nyuppsättning
  • Byggnation av flisförråd väst.Utförda arbeten

Snöröjning


Under vintermånaderna kommer det kanske snö. Varje år sätter Torreds vägförening upp snöpinnar (orangea pinnar längs vägkanterna) för att underlätta snöröjningen. Tyvärr är det allt för vanligt att dessa pinnar rycks upp från marken och ligger slängda i vägdiket. Detta gör att arbetet för snöröjaren blir livsfarligt eftersom det inte går att se var branta slänter börjar när det ligger snö på marken. Varje gång dessa snöpinnar försvinner måste vägföreningen leta upp pinnarna för att sätta tillbaka dem eller ersätta dem med nya om de är trasiga. Detta arbete är ett onödigt, kostsamt och framförallt kan det bli väldigt tråkigt ifall olyckan är framme.  

Hjälp oss och snöröjarna och låt snöpinnarna stå kvar på sin plats!


Viktig information om Backebovägen


Måndag den 3 juni 2019 med början ca. kl. 10.30 till ca. kl. 15.00 kommer Backebovägen att asfalteras vilket innebär att de boende inte kommer att kunna trafikera vägen under tiden som asfalteringsarbetet pågår. Vi ber fastighetsägarna om överseende för olägenheterna detta innebär.


Den 25/2 2019 satte NCC upp nya 50-hastighetsskyltar. Detta på uppdrag av Trafikverket.


Vår rekommendation är att hålla lägre hastighet än 50 km/h därför finns 30 km/h-skyltar.

Torreds vägförening 2019-02-10: Torredsvägen underminerad i Bolebergsbacken.


Kraftig snösmältning/regn och en med löv/grus täppt kupolbrunn hade fått vattnet från den ovanförliggande tjärnen att med kraft söka sig utefter vägen. Vattnet har spolat bort vägmaterial ner till plaströr för högspänning, servisledningar el, vägbelysning, teleledningar och fiber. Dessa hänger fritt liksom varningsbanden. Vägen är delvis helt underminerad i kanten och asfalten hänger fritt över gropen.


Frederic har satt våra fyra konor längs kanten så långt in så att vägen är säker att köra på.


Thomas ringer jourtjänsterna som får organisera en försiktig återfyllningen med komprimering. De får samordna med oss enligt nedan.


För att det inte skall hända igen dras ett separat ø 300 plaströr förbi hela rasområdet med intag direkt i bäcken eventuellt via ett snedgaller och hela vägen ner till det befintliga dagvattenrörets utlopp. Detta rör behöver inte frostskyddas utan täcks bara så att det klarar UV-strålningen.

© 2018 Torreds vägförening