För medlemmar

För medlemmar


Välkommen till Torreds Vägförening - vi är en förening för medlemmar som arbetar för att skapa och upprätthålla en säker och trevlig vägmiljö för alla i området. Vi är glada att ha dig som medlem!

Årsstämma 2024

Medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsstämma

klockan 18.30 den 22 maj 2024. 


Årsstämman kommer hållas i Kullaviksskolans matsal, Kyviksvägen 1.


Kallelse till föreningsstämma 2024 hittar du här

Revisionsberättelse 2023 hittar du här

Budget 2024 hittar du här

Föredragningslistan 2024 hittar du här

Verksamhetsberättelsen 2023 hittar du här

Motioner 2024 hittar du här


Gratis betongrör att hämta

Vid Lilla Brattåsvägen 11, precis i svängen mellan asfalts- och grusvägen, finns 17 st sextums betongrör (innerdiameter 15 cm) i hyfsad kvalité (gjorda för gummiringstätning). De har använts i en nu riven spillvattenledning. Bara att hämta för den som vill ha dem. Först till kvarn gäller. Kvarliggande rör körs bort i höst genom vägföreningens försorg.

Ca-mått Total längd: 110 cm (byggmått 1 meter) Ytterdiameter, rör: 22 cm Ytterdiameter, muff: 35 cm Godstjocklek: 3 cm

Anmäl dig för e-faktura

Torreds vägförening har bytt ekonomisystem och har nu möjlighet att skicka e-faktura till som medlem, via Kivra. För att kunna göra det krävs att föreningen får registrera ditt personnummer i medlemsregistret. Ingen annan än kassören har tillgång till detta. Du behöver även ha Kivra som din digitala brevlåda. Om du inte redan har Kivra kan du skaffa det här: Hem | Kivra Privat. Om du hellre önskar få din faktura per mail så registrerar vi din mailadress istället. Kontakta kassören Annika Borgasgård på kassor@torredsvf.se med dina uppgifter. Tack!Utredningen om tillfälliga vägar som presenterades på extra föreningsstämman den 25 maj 2023, kan du läsa här.

Styrelsen för Torreds Vägförening får tyvärr meddela att vår sekreterare sedan många år,Ingmar Israelsson,

har avlidit i sin bostad i Göteborg den 3 maj 2023.

Vår tankar går till hans nära anhöriga och familj.

De tillfälliga vägarna – vad händer?

I samband med projekteringen för VA saneringen etapp 2 och 3 insåg kommunen behovet av tillfälliga vägar som möjliggjorde rundkörning, både för oss boende och för entreprenören. Dessa tillfälliga vägar har kortat arbetet med åtminstone en faktor 2 genom att öppet schakt inte behövt täckas med stålplåtar utom arbetstid. Frederic Grahn hjälpte kommunen att identifiera lämpliga sträckningar och med kontakterna med berörda markägare (dessas kontrakt med kommunen har TVF ingen insyn i). – Efter starten av själva VA-entreprenaden fick TVF erbjudande att behålla vägarna (det var förmodligen billigast för kommunen).


Antaget erbjudande behöver beslutas av en föreningsstämma och ärendet dessförinnan beredas av styrelsen för TVF. Styrelsen har inom sig utsett Frederic Grahn att hantera ärendet. Nedan följer hans lägesrapport.


/Thomas Lindquist, ordf TVF


De tillfälliga vägarna. Lägesrapport mars 2023

I samband med VA saneringens projektering skapade kommunen ledningsrätt för VA-rör och tillhörande anläggningar.

Man kontaktade även markägare för upprättande av tillfälligavägar för ett rationellt genomförande och i enlighet med kraven från räddningstjänst, renhållning och kommunen.


Utgångspunkt: Markägarna bestämmer helt över väg på sin mark. Torreds vägförening bestämmer över de befintliga vägarna inom samfälligheten i enlighet med Lantmäteriets anläggningsbeslut. Ett intag av tillfällig väg till TVFs befintliga vägnät måste rymmas inom anläggningsbeslutet (processen för en ändring av anläggningsbeslutet är mycket dyr och inte aktuell).


Det finns/fanns fyra tillfälliga vägar:

Markägaren har beslutar att den tillfälliga vägen mellan Mossaledsvägen och Skogslyckevägen tas bort. Markägaren kommer att på eget initiativ ordna en enkel gångbro över Veån så att det fortfarande går att promenera från Mossaledsområdettill Skogslyckeområdet i enlighet med allemansrätten. Förhoppningen är att denna bro kommer på plats under våren/sommaren i år.


Markägaren har beslutat att den tillfälliga vägen mellan Skogslyckevägen och Lerdalavägen tas bort.


Markägaren Kristina Mårtensson har beslutat att den korta vägsnutten mellan Sävhultsvägen och Lerdalavägen får vara kvar för gångtrafik/barnvagnar enligt tidigare bruk. Hon vill inte ha motortrafik så TVF kommer att tillhandahålla en låst väggrind att sättas på vägstumpen. Grinden kan bara låsas upp av räddningstjänsten och genomfartstrafik blir inte möjlig. Vägsnutten ingår inte i anläggningsbeslutet och kan därför inte förvärvas av TVF. De grushögar som finns på platsen upp mot Sävhultsvägen kommer att planas ut under våren, när återställning i området fortsätter.


En del av den tillfälliga vägen mellan Getakullsvägen och Lerdalavägen betjänar två nya fastigheter och måste vara kvar. Kontroll pågår om återstoden av den tillfälliga vägen ryms inom i anläggningsbeslutet. Om så är fallet tas ett beslut om eventuell intagning av vägen i TVF på föreningsstämma.


/Frederic Grahn, 2023-03-22

Stadgar


Läs våra stadgar här

Extra föreningsstämma den 25 maj 2023

Protokollet kan du läsa här

Motion till årsstämman

Om du vill framföra en idé till föreningsstämman gör du det genom att skriva en motion.


Här nedan hittar du länk till en mall för hur en motion kan skrivas.


Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.


Att skriva motion

Mall 

Andelstal/vägavgifter

Din fastighet ingår i en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av vägföreningen. Som ägare av fastigheten är du medlem i föreningen. Medlemskapet är enligt lag obligatoriskt. Din fastighet svarar tillsammans med övriga i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheter för nödvändiga driftkostnader för vägen.


Årsstämman fastställer utgifts- och inkomststat. Årsstämman fastställer därefter vägavgiften dvs den årliga avgiften som varje medlem betalar per andel. Vägavgiften har de senaste åren varit 2 000 kr exkl. moms för andelstal 1; helårsboende, 1000 kr för sommarboende och 500 kr exklusive moms för tomt.


Fakturan skickas ut i början av juni och ska betalas till bankgirot som står på fakturan. Den som är lagfaren ägare den 1 januari det aktuella året är betalningsansvarig för medlemsavgiften. Vid samägande gäller solidariskt betalningsansvar.


Faktura skickas i regel ut till en av delägarna. Har fastigheten överlåtits är årsavgiften en fråga mellan köpare och säljare. Beakta att ägarförhållandet inte övergår till ny ägare vid köptillfället utan när fastigheten blir registrerad hos myndighet som begreppet lagfaren ägare blir gällande. Den som är lagfaren ägare den 1 januari det aktuella året är betalningsansvarig för medlemsavgiften.


Andelstal

För driftkostnaderna för vägen har din fastighet liksom övriga i anläggningen deltagande fastigheter fastställts särskilda andelstal med ledning av respektive fastighets beräknade objektiva användning av vägen. Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning 2001-10-07. Beslutet omfattar andelstal där endast följande värden får väljas.


Helårsboende, permanentbostad 1 ”

Fritidsboende 0,5 ”

Obebyggd fastighet/tomt 0,25 ”