För medlemmar

För medlemmar

Årsstämma 2020

I år kommer årsstämman hållas utomhus den 9 juli 2020 kl 18.00


Vi har bestämt att hålla årsstämman torsdagen den 9 juli klockan
18.00. Vi kommer att hålla den utomhus på trekanten (lekplatsen).

Vi håller social distansering och stämman förbereds som
stående, men de som vill sitta får ta med sig en egen stol eller filt.


Kallelse till föreningsstämma hittar du här

Revisionsberättelse 2019 hittar du här

Föredragslistan hittar du här

Verksamhetsberättelsen 2019 hittar du här

Andelstal/vägavgifter

Din fastighet ingår i en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av vägföreningen. Som ägare av fastigheten är du medlem i föreningen. Medlemskapet är enligt lag obligatoriskt. Din fastighet svarar tillsammans med övriga i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheter för nödvändiga driftkostnader för vägen.


Årsstämman fastställer utgifts- och inkomststat. Årsstämman fastställer därefter vägavgiften dvs den årliga avgiften som varje medlem betalar per andel. Vägavgiften har de senaste åren varit 2 000 kr för andelstal 1.


Fakturan brukar sändas ut i början av juni och ska betalas till bankgirot som står på fakturan. Den som är lagfaren ägare den 1 januari det aktuella året är betalningsansvarig för medlemsavgiften. Vid samägande gäller solidariskt betalningsansvar.


Faktura skickas i regel ut till en av delägarna. Har fastigheten överlåtits är årsavgiften en fråga mellan köpare och säljare. Beakta att ägarförhållandet inte övergår till ny ägare vid köptillfället utan när fastigheten blir registrerad hos myndighet som begreppet lagfaren ägare blir gällande. Den som är lagfaren ägare den 1 januari det aktuella året är betalningsansvarig för medlemsavgiften.


Andelstal

För driftkostnaderna för vägen har din fastighet liksom övriga i anläggningen deltagande fastigheter fastställts särskilda andelstal med ledning av respektive fastighets beräknade objektiva användning av vägen. Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning 2001-10-07. Beslutet omfattar andelstal där endast följande värden får väljas.Helårsboende, permanentbostad 1 ”

Fritidsboende 0,5 ”

Obebyggd fastighet/tomt 0,25 ”© 2018 Torreds vägförening